Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Prenova grajskega parka Brežice, PZI

Brežice

Krajinska arhitektura:
Simič Suzana

Sodelavci:
Suzana Simič
Igor DERLINK
mag. Radovan Nikić
Jože Kocjan
Miran Šerbec

Naročnik:
Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice,
Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice

Leto projekta:
november 2005

Grajski park Brežice je bil urejen kot zelena površina ob gradu Brežice in leži v njegovi neposredni bližini. Na osnovi konzervatorskega programa je bila izdelana idejna zasnova z izvedbenimi detajli (ACER d.o.o., avgust 1996. Predlagana ureditev v projektu je izdelana tako, da so upoštevane različne skupine uporabnikov parka: lokalni prebivalci, obiskovalci prireditev v gradu, bližnji stanovalci, obiskovalci Mladinskega centra, šolarji in izletniške skupine. Projekt ureditve parka zajema tudi ureditev paviljona v parku, ki je lahko občasno namenjen tudi manjšim prireditvam – koncertom (morebiti v povezavi z Brežiškim festivalom). Koncept ureditve predvideva minimalne posege, s katerimi se nove ureditve povsem navežejo na obstoječe stanje. Predvidena je ureditev pešpoti (večinoma na trasi obstoječih), namestitev drobne urbane opreme in postavitev paviljona. Načrt zasaditve z izborom vrst in razmestitvijo in vrstno sestavo sadik upošteva značilnosti obstoječega parka in njegove namembnosti. Kot osnovni element zasaditve se pojavlja gruča grmovnic. Vsa obstoječa vegetacija (drevesa) se ohranja.