Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Študija variant obvoznice Mokronoga

Mokronog

Avtor:
Radovan Nikič

Sodelavci:
Simič Suzana
Jože Janež
mag. Rok Fazarinc
Mitja Sonnenwald
Liljana Jankovič

Naročnik:
Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste

Leto projekta:
2004

Avtor fotografije:
Liljana Jankovič


Predmet naloge je bila izdelava študije variant za obvoznico Mokronog, ki bi odpravila ozko grlo skozi naselje Mokronog. Naloga je obsegala izdelava študije cestnih povezav v M 1:5000, izdelavo ocene prometnih obremenitev vseh obravnavanih variant ter vrednotenje in primerjavo posameznih variant s predlogom najustreznejše rešitve in izdelavo usmeritev za pripravo idejnega projekta. Vrednotenja variantnih rešitev je vključevalo vrednotenje po vidikih regionalnega in urbanega razvoja, varovanja življenjskega okolja in naravnih vrednot, družbene sprejemljivosti (na lokalni ravni) ter vrednotenje po vidikih prometne učinkovitosti, ekonomske upravičenosti investicije, gradbeno-tehnične rešitve in prometne varnosti.
Obravnavane so bile tri variante poteka ceste: ena varianta je bila izdelana kot rekonstrukcija obstoječe ceste skozi jedro naselja, ostali dve pa kot popolnoma nova cesta zahodno od naselja. Zaradi lege naselja v kotlini je bilo pri umeščanju nove trase najbolj zahtevno prilagajanje ceste obstoječemu reliefu, saj bi sicer nastajali preveliki vplivi na reliefne in vizualne značilnosti prostora.