Za tiskalnik
Povezave
EKK - konvencija
 
 

Evropska konvencija o krajini / European Landscape Convention

Mednarodni sporazum
Evropska konvencija o krajini je mednarodni sporazum o varstvu, upravljanju in o načrtovanju krajin ter o ozaveščanju javnosti o pomenu krajin, ki je začela veljati 1. marca 2004. Nastala je na pobudo Odbora ministrov Sveta Evrope in je bila sprejeta 20. oktobra 2000 v Firencah v Italiji. Nekateri zato Evropsko konvencijo o krajini imenujejo tudi Firenška konvencija.

Stanje ratifikacije
Evropsko konvencijo o krajini je podpisalo že 39 držav in od tega tudi ratificiralo 37 držav (stanje maj 2012). Slovenija je konvencijo podpisala marca 2001, ratificirala septembra 2003. (U.l.RS št.19/2003)

Namen
Evropska konvencija o krajini je priložnost za celovito obravnavanje krajin in njihovo vključevanje v načrtovalske procese, tj. razvojne in varstvene. Konvencija nam nudi možnosti in daje osnovo za izboljšanje uveljavljene prakse in operativnejše medsektorsko sodelovanje ter spodbujanje aktivnega vključevanja javnosti pri obravnavi krajinskih vsebin, ozaveščanju o pomenu in vrednotah krajin in ustreznega upravljanja za dosego želenega stanja kulturnih krajin. Tako bomo lahko ohranili identiteto krajin kot našo dediščino in s tem prepoznavnost prostora v Sloveniji in Evropi.

Pravne podlage in organiziranost
  • Konvencija: Slovenija je Evropsko konvencijo o krajini podpisala 2001 in ratificirala 2003. Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini, U.l. RS, št. 74/2003).
Besedilo konvencije v angleščini in slovenščini.
  • Priporočila: Priporočila za izvajanje Evropske konvencije o krajini, so bila sprejeta na Odboru ministrov Sveta Evrope 6. februarja 2008. (Recommendation of the Committee of Ministers to member states on the guidelines for the implementation of the European Landscape Convention) –
Besedilo Priporočil v angleščini in slovenščini.
  • Upravna telesa:
  • Upravna telesa za krajino so organizirana v okviru Sveta Evrope, in imajo svoj uradni sedež ter srečanja v Strasbourgu v Franciji.
    - Odbor za kulturo, dediščino in krajino (Steering committee for culture, heritage and landscape (CDCPP)) – sestaja se enkrat letno, udeleženci - imenovani predstavniki vseh držav podpisnic, za Slovenijo: Kristina Plavšak-Krajnc, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport;
    - Konference Sveta Evrope za področje Evropske konvencije o krajini – sestaja se na vsake dve leti, udeleženci - imenovani predstavniki vseh držav podpisnic, za Slovenijo: Jelena Hladnik, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
  • Poročilo o izvajanju določil konvencije:
  • Države podpisnice so obvezane, da pripravijo po enotnem vzorcu poročilo o izvajanju konvencije na vsaki dve leti. Slovenija je pripravila prvo poročilo leta 2007 in drugo leta 2009.
Poročilo Slovenije leta 2007 in 2009.


Mednarodna srečanja - strokovne delavnice
Mednarodna srečanja oz. strokovne delavnice za izvajanje Evropske konvencije o krajini, običajno potekajo enkrat letno v organizaciji Sveta Evrope in ene izmed držav organizatork. Poleg tega lahko potekajo še posamezni seminarji in delavnice na posebne teme v organizaciji posamezne države podpisnice.
Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, je v letu 2006 izvedla 4. mednarodno konferenco Sveta Evrope za izvajanje Evropske konvencije o krajini z naslovom »Krajina in družba«.

Povezave:
- zbornik konference Fourth meeting of the Workshops for the implementation of the European Landscape Convention (Ljubljana, Slovenia, 11-12 May 2006)
- seznam vseh strokovnih delavnic


Publikacija
Ministrstvo za okolje in prostor je leta 2008 izdalo publikacijo z naslovom »Evropska konvencija o krajini – izvajanje v Sloveniji« in leta 2010 še angleško različico »European landscape Convention – Implementation in Slovenia«, katere namen je seznanjanje strokovne javnosti ter ozaveščanje širše javnosti o vrednotah krajin in Evropski konvenciji o krajini. S publikacijo želi Ministrstvo za okolje in prostor, sedaj Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, kot odgovorno za izvajanje ratificirane Evropske konvencije konvencije o krajini v Sloveniji, predstaviti in promovirati varstvo in razvoj krajine na vseh področjih delovanja.

Odgovorni predstavniki za konvencijo:
2002-2008 Nataša Bratina Jurkovič, Ministrstvo za okolje in prostor
od 2008 naprej: Jelena Hladnik, Ministrstvo za okolje in prostor, od 2012-Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Kontakt: jelena.hladnik@gov.si


Povezave:
- European Landscape Convention - povezava na uradno spletno stran Evropske konvencije o krajini
- Council of Europe - povezava na spletno stran Sveta Evrope
Datoteke