Za tiskalnik
Društvo
Statut, pravilnik
 
 

Pravilnik o nagradah in priznanjih - 2017

Na podlagi 43. člena Statuta Društva krajinskih arhitektov Slovenije je 10. Skupščina društva, dne 5. februarja 2002 sprejela ter 25. skupščina, dne 14. decembra 2017 dopolnila in sprejela


PRAVILNIK O NAGRADAH IN PRIZNANJIH DRUŠTVA KRAJINSKIH ARHITEKTOV SLOVENIJE


I. Uvodne določbe

1. člen
Ta pravilnik ureja postopek, pogoje in način podelitve nagrad in priznanj, ki jih v skladu s Statutom podeljuje Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (v nadaljevanju: DKAS ali tudi društvo).

2. člen
Društvo podeljuje nagrade in priznanja določene s Statutom DKAS in sicer:
• nagrada za življenjsko delo,
• priznanje za večletno aktivnost v stroki in pomembne dosežke,
• priznanje za aktivnost v stroki ali za opravljanje posebnih nalog v društvu.
Sredstva za nagrade in priznanja zagotavlja DKAS.


II. Postopek podelitve nagrad in priznanj

3. člen
Tričlanski Odbor za nagrade in priznanja (v nadaljevanju tudi: odbor) izvede najmanj enkrat v štirih letih postopek razpisa za zbiranje predlogov za nagrade in priznanja DKAS.

Postopek lahko Odbor za nagrade in priznanja prične tudi na predlog Upravnega odbora društva.

Razpis mora biti objavljen najmanj 3 (tri) mesecev pred podelitvijo nagrad in priznanj.

O razpisu in pogojih za podelitev nagrad in priznanj obvesti Odbor za nagrade in priznanja Upravni odbor DKAS, vse člane društva in ostale krajinsko arhitekturne institucije v Sloveniji.

Razpis se objavi na spletni strani društva, lahko pa tudi v dnevnem časopisu, o čemer se obvesti tudi vse, ki po tem pravilniku lahko dajo predloge.

4. člen
Razpis ima vsebine predpisane s tem pravilnikom, predvsem pa:
• ime društva in njegov sedež,
• predmet razpisa z navedbo pogojev za izbiro,
• obdobje za katero se nagrada oziroma priznanje podeljuje,
• možni predlagatelji v skladu z določbami tega pravilnika (9. člen),
• obvezne sestavine predloga po določbah tega pravilnika in zahtevana dokumentacija (10. člen),
• rok za dostavo predlogov,
• naslov na katerega je potrebno dostaviti predloge.
Predlog za nagrado ali priznanje mora opredeliti vrsto predlaganega priznanja ali nagrade.


III. Pogoji za podelitev nagrad in priznanj

5. člen
Pogoje za podelitev posamezne nagrade ali priznanja in podrobnejša merila za oceno predlogov določi Odbor za nagrade in priznanja ob začetku postopka za podelitev nagrad in priznanj.

Pri določanju pogojev iz prejšnjega odstavka mora odbor zagotoviti kontinuiteto ravni nagrad in priznanj.

Člani Odbora za nagrade in priznanja v času trajanja mandata ne morejo kandidirati za nagrade in priznanja.

6. člen
Pri odločitvah o nagradah in priznanjih DKAS Odbor za nagrade in priznanja upošteva zlasti:
• da se podeljujejo aktivnim članom društva in tistim, ki prispevajo k napredku stroke, njene afirmacije in popularizacije;
• da se podeljujejo za posebno pomembne strokovne ali znanstvene dosežke na področju krajinske arhitekture;
• da morajo predlagana dela vsebovati izvirne dosežke, ki so pomemben prispevek k razvoju stroke;
• da se podeljujejo za dela na področju krajinske arhitekture oziroma dela na področju prostorskega planiranja, urbanističnega in krajinskega načrtovanja, krajinskega oblikovanja, varstva in ohranjanja krajine in teorije krajinske arhitekture.
Pri odločitvah o podeljevanju nagrad za življenjsko delo, priznanj za večletno aktivnost v stroki in pomembne dosežke ter priznanj za aktivnost v stroki ali za opravljanje posebnih nalog v društvu se upoštevajo dosežki pri uresničevanju ciljev DKAS določenih s Statutom društva.

7. člen
Pri odločitvah o delih, za katera se podeljujejo nagrade ali priznanja, se mora upoštevati tudi vsaj eden od naslednjih kriterijev:
• da prinašajo nove ideje, pomembne za nadaljnji razvoj znanosti ali stroke na svojem področju pri nas ali v svetu,
• da prinašajo nove in izvirne metode,
• da uvajajo najnovejše znanstvene ali strokovne izsledke,
• da izstopajo po svoji izvirnosti in domiselnosti,
• da pomenijo odmeven prispevek v mednarodnem merilu,
• da prinašajo pomembne pozitivne učinke v prostorskih in drugih dejavnostih,
• da so pomembno obogatila kulturo naroda, regije ali kraja.

8. člen
Nagrada za življenjsko delo se lahko podeli strokovnjaku, ki je s svojim strokovnim delom bistveno prispeval k razvoju stroke. Za to nagrado je lahko predlagan strokovnjak, ki je že dopolnil 60 let starosti.

Priznanja za pomembne dosežke se podeljujejo za dela, ki pomenijo vrhunske dosežke na področju stroke, znanosti ali oblikovanja prostora.

Priznanja za večletno aktivnost v stroki se podeljujejo strokovnjakom, ki delujejo v stroki najmanj 15 let.

Priznanja za aktivnost v stroki se podeljujejo strokovnjakom, ki s svojim delom utirajo nove perspektive stroki ali krepijo njen položaj v družbi.

Priznanja za opravljanje posebnih nalog v društvu se podeljujejo članom DKAS, ki s svojim inovativnim in večletnim delom bistveno krepijo ali razširjajo razvoj društvene dejavnosti in prepoznavnost društva v družbi.


IV. Način podeljevanja nagrad in priznanj

9. člen
Kandidate za nagrade in priznanja DKAS lahko predlagajo Odboru za nagrade in priznanja člani, organi društva, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, visokošolske organizacije, raziskovalne organizacije, nevladne organizacije s področja prostora, strokovna združenja, gospodarske družbe in posamezniki.

Posamezni predlog mora biti podprt s podpisi vsaj dveh strokovnjakov s področja, na katerega sodi predlagano delo.

10. člen
V vsakem posameznem predlogu mora biti navedeno:
• delo oziroma dela, ki so predlagana za nagrado ali priznanje,
• ime predlaganega avtorja oziroma imena predlaganih avtorjev,
• strokovna utemeljitev predloga,
• bibliografija kandidata,
• biografija in bibliografija, »curriculum vitae« kandidata, če je predlagan za nagrado za življenjsko delo oziroma večletno aktivnost v stroki.
Vsi predlogi morajo biti predloženi v dveh izvodih s priloženo dokumentacijo in poslani v ovojnici, ki mora biti obvezno označena z napisom »Ne odpiraj – predlog za nagrado ali priznanje« ali posredovani preko elektronske pošte na spletni naslov društva.

11. člen
Odbor za kadre vse prispele predloge pregleda in določi za vsak predlog vsaj enega recenzenta, ki oceni predlog. Sočasno odbor določi roke za predložitev ocen.

Recenzenti v roku predložijo ocene v pisni obliki Odboru za nagrade in priznanja.

Odbor za nagrade in priznanja na podlagi prejetih predlogov, dokumentacije, ocene recenzentov in v skladu z določili tega pravilnika, določi prioritetni vrstni red kandidatov za nagrade in priznanja.

12. člen
Odbor za nagrade in priznanja odloča in določi predlog za nagrade in priznanja z večino glasov vseh svojih članov.

Odbor za nagrade in priznanja predlog za nagrade in priznanja posreduje Upravnemu odboru DKAS, ki pregleda in verificira predloge odbora in jih posreduje Skupščini društva v sprejem.


V. Končne določbe

13. člen
Nagrade in priznanja se podeljujejo na Skupščini DKAS, strokovnih srečanjih ali drugih prireditvah, ki jih pripravi društvo.

O kraju in času podelitve nagrad in priznanj odloča Upravni odbor društva.

14. člen
Dobitniki nagrad in priznanj prejmejo posebno listino, ki jo podpišeta predsednik DKAS in predsednik Odbora za nagrade in priznanja.

V listino iz prejšnjega odstavka se vpiše:
• vrsta nagrade ali priznanja,
• naslov nagrajenega dela, če se nagrajuje delo, oziroma opredelitev nagrade ali priznanja,
• ime nagrajenca ali prejemnika priznanja oziroma imena nagrajencev ali prejemnikov priznanj.
Podrobnejšo vsebino in obliko listine in nagrade določi Odbor za nagrade in priznanja v soglasju z Upravnim odborom.

15. člen
Pravilnik o nagradah in priznanjih Društva krajinskih arhitektov Slovenije prične veljati in se uporablja z dnem, ko ga sprejme Skupščina društva.


Ljubljana, 5. februar 2002, predsednica
Društva krajinskih arhitektov Slovenije:
mag. Alenka KOLŠEK, l.r.
Spremembe in dopolnitve, Ljubljana, 14. december 2017, predsednik
Društva krajinskih arhitektov Slovenije:
Jože NOVAK, l.r.