Za tiskalnik    English summary
Društvo
Stroka v Sloveniji
 
 

Krajinska arhitektura v Sloveniji

Krajinska arhitektura je stroka, ki je v Sloveniji že dolgo dejavna pri oblikovanju krajine in pri urejanju prostora. Njena zaznavnost v družbi je sicer omejena s sorazmerno malim številom krajinskih arhitektov. Zato pa so ti toliko bolj dejavni na sorazmerno širokem področju oblikovanja in planiranja prostora. In to pomeni, da so dovolj opazni ne samo v strokovnih krogih prostorskih načrtovalcev temveč tudi v širši javnosti. Za stroko je bil nedvomno prelomni trenutek ustanovitev dodiplomskega študija krajinske arhitekture na Univerzi v Ljubljani, hkrati pa tudi vključevanje stroke v začetke okoljevarstvenega delovanja na Slovenskem v 70-tih letih prejšnjega stoletja. Morda je prav aktualnost okoljevarstvene problematike bila vzrok, da se je stroka uveljavila s svojimi prispevki pri razreševanju zelo širokega razpona razvojnih problemov v prostoru. Tako so danes področja delovanja krajinskih arhitektov v Sloveniji zelo raznolika, od oblikovanja odprtih prostorov v mestih in v zunajmestnem prostoru, do okoljevarstvenega načrtovanja posegov v okolje in vzdržnega prostorskega načrtovanja. Dosežki slovenske krajinske arhitekture v družbeni stvarnosti so bili doslej celo za zgled kolegom v drugih deželah, tudi v bogatejših evropskih državah. Na raznolikih področjih urejanja prostora ima delovanje slovenskih krajinskih arhitektov vendar skupno in povezujoče obeležje. Pomeni prizadevanje za humano, bivanjsko in doživljajsko prijetno ter družbeno sprejemljivo načrtovanje prostorskih ureditev. Pomeni pa tudi prizadevanja za okoljsko vzdržno načrtovanje rabe prostora, torej tako načrtovanje prostora, ki upošteva zahteve za varstvo okolja ter ohranjanje narave.

prof. dr. Ivan Marušič