Novice
Sveže
 
 

Mesec krajinske arhitekture 2017

Letos Društvo krajinskih arhitektov Slovenije že deseto leto zapored napoveduje praznovanje Mesec krajinske arhitekture. Vse od leta 2007, ko je Mednarodna zveza krajinskih arhitektov (IFLA) sledila zgledu Ameriške zveze (ASLA) in razglasila april za mesec krajinske arhitekture, si tudi slovenski krajinski arhitekti prizadevamo širiti razumevanje naše stroke v javnosti. Letos praznovanje povezujemo tudi s praznovanjem 25 obletnice delovanja društva in 70 letnice delovanja Biotehniške fakultete v okviru katere že od leta 1972 poteka študij krajinske arhitekture v Sloveniji.

Krajinska arhitektura velja za mlado stroko. Razvila se je v času hitre rasti mest in razvoja industrije konec 18. stoletja. Z leti si je utrdila položaj med inženirskimi strokami s tem, ko je v urbanizem in urejanje prostora prispevala znanje o delovanju narave in varstvu okolja ter povezala funkcionalnost prostora s podobo. Danes krajinski arhitekti s svojim znanjem in delom na različnih področjih in ravneh urejanja prostora prispevamo h kakovosti, varstvu in razvoju krajin, javnih in zasebnih, urbanih in kulturnih. V aprilu, svetovnem mesecu krajinske arhitekture, pa širimo svoje poslanstvo tudi med zainteresirano javnost in predstavljamo svoje prispevke h kakovosti urejanja prostora.

Letos program Meseca krajinske arhitekture spet napoveduje veliko zanimivih dogodkov v različnih krajih po Sloveniji, tu so pogovori o knjigah, sprehodi po obmorskih terasastih krajinah, delavnice za otroke in odrasle, predstavitve knjig, razstave in organizirani pogovori. Osrednji domači aprilski dogodek, na katerem se bo bržčas zbralo največ udeležencev, pa bo strokovno srečanje Slovenska krajina pred izzivi prihodnosti, ki ga v znak praznovanja 70 letnice Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in 25 letnice delovanja društva skupaj prirejata Oddelek za krajinsko arhitekturo in Društvo krajinskih arhitektov Slovenije. Čez mejo pa bo glavni dogodek Meseca krajinske arhitekture konferenca v Rovinju z naslovom Turizem in krajinska arhitektura (od 24. do 27. aprila 2017). Dogodek v okviru tradicionalnih srečanj društev krajinskih arhitektov treh držav (Hrvaške, Srbije, Slovenije) in ob 25 letnici svojega delovanja organizira prijateljsko Društvo krajinskih arhitektov Hrvaške (HDKA).

Zavedanje o nujnosti vzdržne rabe naravnih virov ter spoštovanja dostojanstva človeka, narave in kulturnih sestavin prostora, so temelja etična načela krajinskih arhitektov Slovenije, zapisana tudi v Etičnem kodeksu društva. Aktivno in ustvarjalno uveljavljanje teh načel je temeljno poslanstvo našega poklica. Odgovornost zahteva od nas, da spremljamo razmere v prostoru in družbi, da se javno odzivamo na prostorske in okoljske probleme ter se vključujemo v sistemske razprave o urejanju prostora. Pogosto ugotavljamo, da angažiranost stroke ne zadošča in da zakonodajne rešitve nastajajo mimo priporočil stroke in ne oziraje se na vplive, ki jih povzročajo v okolju in družbi. Zato si toliko bolj zavzeto prizadevamo razlagati probleme na razumljiv način in vključiti v razpravo široko zainteresirano javnost. Krajinski arhitekti se zelo dobro zavedamo pomena dobrega sodelovanja udeležencev v urejanju prostora, vemo, da je kakovost slovenske krajine odvisna od vztrajne skrbne in odgovorne rabe, od sodelovanja lastnikov, uporabnikov in skrbnikov različnih interesov. Zato verjamemo, da je treba razvoj v prostoru načrtovati, se o njem široko in odkrito posvetovati ter oblikovati trdna in odgovorna zavezništva za uresničevanje načrtov. Zato podpiramo celovito in vključujoče planiranje prostorskega razvoja, ki ga preko mednarodnih institucij priporoča mednarodna strokovna javnost. Krajinski arhitekti si prizadevamo, da bi Slovenija z novimi spremembami zakonodaje ujela ritem najboljših.

Aprila se bomo o tem in marsičem drugem kar nas vznemirja in navdihuje spet veliko pogovarjali tudi z gosti na prireditvah Meseca krajinske arhitekture. Jubilejni, deseti, Mesec krajinske arhitekture bo pester in zanimiv za vse.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite in z nami razmišljate o urejanju prostora in o delu in poslanstvu krajinske arhitekture. Program dogodkov se sproti dopolnjuje. O posameznih dogodkih pa vas bomo tudi sproti obveščali preko družabnih omrežij (Facebook, Twitter #WLAMSI2017 #MKA2017 #DKAS).

Hkrati ponovno vabimo vse kolege, da se pridružite dogajanju. Še vedno je čas, da organizirate zanimiv dogodek in da ga umestimo na program!

Za DKAS Maja Simoneti in Saša Piano

Za tiskalnik

VABILO NA POSVET: SLOVENSKA KRAJINA PRED IZZIVI PRIHODNOSTI

7. april 2017, 9.00-18.00
Biotehniška fakulteta, nova stavba predavalnica D1

Vabimo vas na posvet "Slovenska krajina pred izzivi prihodnosti". Posvetovanje bo priložnost za pregled dosežkov in predvsem za razpravo o izzivih, ki so pred nami. Krajinska arhitektura je kot mlada stroka v zadnjih desetletjih tudi v Sloveniji zasedla opazno mesto in skozi prizadevanja krajinskih arhitektov v različnih vlogah in funkcijah, v javni upravi in zasebnem sektorju prispevala s sebi lastnim jezikom k razumevanju odnosov v prostoru in k odpiranju številnih razvojno pomembnih vprašanj. Praznovanje v prelomnem času priprav nove strategije prostorskega razvoja Slovenije, novega zakonodajnega paketa in aktualne dolgoročne vizije razvoja države zato posvečamo oceni razmer in pozivu sodržavljanov, partnerjev v urejanju prostora in politike k premisleku o razvoju v prostoru in še prav posebej o razvoju krajine.

S posvetovanjem bosta Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete UL in Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) počastila 70 let delovanja Biotehniške fakultete in 25 let delovanja društva.

Posvet bo sestavljen iz dveh delov, dopoldan bodo krajinski arhitekti spregovorili o svojem delu in razvojnih pričakovanjih, tudi ambicijah, popoldan pa bodo zbrani prisluhnili izhodiščem za pripravo krajinske politike in sodelovali v razpravi z gosti okrogle mize o izzivih prihodnosti.

Posvet je brezplačen, vendar je sodelovanje na posvetu možno le ob predhodni najavi. Prosimo, da se na posvet prijavite: Prijavnica in osnutek programa.

VABILO

DKAS in Oddelek za krajinsko arhitekturo, UL BF

Za tiskalnik

Razstava Suhozidovi / Muretti a secco / Dra Stone Walls

2. marec 2017

Vabilo na razstavo Suhozidovi / Muretti a secco / Dra Stone Walls, ki je na ogled od 11. marca do 2. aprila 2017 v Križnem hodniku Minoritskega samostana sv. Frančiška Asiškega v Piranu.

VABILO

Lepo vabljeni!

UO DKAS

Za tiskalnik

Okrogla miza Pogledi na prostorsko načrtovanje skozi čas

19. februar 2017

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije - DUPPS in Društvo krajinskih arhitektov Slovenije - DKAS vabita na Okroglo mizo: Pogledi na prostorsko načrtovanje skozi čas, ki bo v četrtek, 23. marca 2017 ob 17. uri na Magistratu v Ljubljani (velika sejna dvorana).

Izhodišča za razpravo so ob petdesetletnici neprekinjenega izhajanja revije pripravili vidni soustvarjalci slovenskega prostorskega načrtovanja in regionalnega planiranja, ki so obenem avtorji prispevkov, objavljenih v reviji IB (december 2016), izdajatelja Urada RS za makroekonomske raziskave:
• prof. dr. Milan Naprudnik
• g. Tomaž Vuga
• prof. dr. Pavel Gantar
• prof. Dušan Ogrin, prof. dr. Janez Marušič
• mag. Ivo Piry
• prof. dr. Marjan Ravbar
• prof. dr. Andrej Pogačnik

V uvodu nas bo pozdravil gostitelj, župan Ljubljane g. Zoran Janković. Veselimo se strokovnega medgeneracijskega srečanja in vas vabimo k prisotnosti ter sodelovanju v razpravi po končanih predstavitvah!

Več si lahko preberete v VABILU in PROGRAMU.


Prosimo, da vašo prisotnost sporočite na drustvo.dupps@gmail.com do torka, 21. marca 2017.

Lepo vabljeni!

UO DKAS

Za tiskalnik

Javno zbiranje predlogov za podelitev nagrad in priznanj DKAS

2. marec 2017

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, s sedežem v Ljubljani, Jamnikarjeva 101 ob 25-letnici delovanja objavlja javno zbiranje predlogov za podelitev nagrad in priznanj v skladu z 2. členom Pravilnika o nagradah in priznanjih DKAS za dela s področja krajinske arhitekture, prostorskega planiranja, urbanističnega in krajinskega načrtovanja, krajinskega oblikovanja in teorije krajinske arhitekture, v obdobju od leta 1976 do 2017.

Podati je mogoče predloge za nagrado za življenjsko delo, priznanje za večletno aktivnost v stroki in pomembne dosežke ter priznanje za aktivnost v stroki ali za opravljanje posebnih nalog v društvu.

Predloge za nagrade in priznanja lahko posredujejo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, visokošolske organizacije, raziskovalne organizacije, nevladne organizacije, strokovna združenja, gospodarske družbe in posamezniki ter organi Društva krajinskih arhitektov Slovenije.

Predlogi morajo biti napisani v slovenskem jeziku. Vsebovati morajo: opis dela / del, ime avtorja / avtorjev, strokovno utemeljitev predloga, bibliografijo kandidata ter biografijo in bibliografijo oziroma »curriculum vitae« kandidata, če je predlagan za nagrado za življenjsko delo oziroma večletno aktivnost v stroki.

Predloge v dveh izvodih s priloženo dokumentacijo v skladu s pravilnikom pošljite do 20. 08. 2017 na naslov: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana s pripisom »Ne odpiraj – predlog za nagrado ali priznanje».

Lepo vabljeni!

UO DKAS

Za tiskalnik

Datoteke
Iskanje
Prijava na e-novice

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Slovenian Association of Landscape Architects

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Slovenija
e-mail: info@dkas.si