Novice
Sveže
 
 

STROKOVNI POSVET OB 25. LETNICI DKAS:
UPRAVLJANJE KRAJINE IN RAZVOJ ZELENEGA, TRAJNOSTNEGA TURIZMA

Lendava, 22.-23.9.2017

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije praznuje 25 let svojega obstoja v letu, ki ga je EU razglasila za Evropsko leto trajnostnega turizma in ob tem želi opozoriti na pomen raznovrstnosti slovenskih krajin na razvoj turistične ponudbe. Člani društva v okviru praznovanja svojega jubileja organiziramo strokovni posvet, ki bo obravnaval načrtovanje in upravljanje krajine v zavarovanih območjih narave z vidika usmerjanja obiskovalcev v naravni in kulturni krajini. S posvetom želimo iskati odgovore na številna vprašanja:

- Koliko urbana naj bo kmetijska, gozdna, rečna krajina, da bo zadostila potrebam obiskovalca in ne bo v nasprotju z varstvenimi cilji za ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti? Kako in kje urejati poti, počivališča, razgledišča, oznake?

- Ali je potrebno urejati podeželje drugače kot mesta? Vaška jedra = mestni trgi?

- Ali krajinske ureditve lahko vplivajo na identiteto prostora? Ali je kulturna krajina blagovna znamka turistične destinacije?

- Ali upravljavski načrti zavarovanih območij narave in območij Nature 2000 potrebujejo prostorski in krajinski načrt? Ali imajo upravljavci parkov ustrezna orodja za ohranjanje kulturne krajine, ki je v nenehni preobrazbi? Ali se jo da konzervirati? Kako priseljenci, gosti spreminjajo krajino?

- Ali potrebujemo krajinski načrt za revitalizacijo degradiranih delov kmetijske krajine z raznaravljenimi vodotoki, za območja komasiranih zemljišč in kako spremembe kmetijske tehnike in kmetijsko okoljski ukrepi vplivajo na spremembo kulturne krajine?

Društvo krajinskih arhitektov vabi vse zainteresirane strokovnjake, da se s kratkim opisom vsebine (do 1000 besed z razmaki) prijavijo kot predavatelji posveta. Organizacijski odbor bo na osnovi prijav in svojega izbora oblikoval program konference. Prijave sprejemamo na naslov info@dkas.si do 20. avgusta 2017.


Posvet bo potekal v dveh delih: dopoldanski del bo namenjen predstavitvi razmišljanj različnih strokovnjakov, popoldanski pa okrogli mizi o krajinski politiki Slovenije, kot nadaljevanje spomladanskega strokovnega posveta.Več informacij na info@dkas.si

Za tiskalnik

Sprehod po Ribnici 19.7.2017 - vabilo

V Ribnici bo v sredo 19.7.2017 ob 20. uri potekal tretji sprehod in pogovor na temo stanovanjskih sosesk in odprtega javnega prostora. S tem nadaljujejo letos maja pričete urbane sprehode Jane's Walk. Na prvem sprehodu, ki je bil odlično sprejet, smo odkrivali urbanistični in zgodovinski razvoj mesta. Izražen je bil interes, da bi tematski sprehodi in skupne razprave potekale pogosteje. Tako je junija sledil drugi sprehod, posvečen vprašanjem vloge grajskega prostora v mestu, v prihodnjih dneh pa se bodo pogovarjali o stanovanjskih soseskah. Na sprehod vabi Muzej Ribnica v sodelovanju z DKAS. Vodili ga bodo Blanka Bartol, Domen Rus in Živa Kumelj.

Vabilo

Za tiskalnik

Na natečaju "Brv in kolesarska pot - Irča vas" zmagala zadržana rešitev

Prvonagrajena skupina avtorjev je sledila vodilu: "oblikovati brv kot kar se da zadržan, minimalen poseg v občutljivo naravno okolje območja reke Krke" in zasnovala most brez vmesnih podpor, ki po mnenju avtorjev pomenijo "grob poseg v naravno okolje in obenem lahko predstavljajo ovire v času neurij, ko se ob podporah nalaga vejevje in debla podrtih dreves, kar zmanjšuje hidravlični profil in posledično dviguje nivo poplavnih voda."

Avtorji prvonagrajene rešitve so:
Marjan PIPENBAHER, univ. dipl. inž. grad.
Tomaž WEINGERL, univ. dipl. inž. grad.
Aleš FILIPIČ, univ. dipl. inž. grad.
Blaž BUDJA, univ. dipl. inž. arh.
Rok JEREB, univ. dipl. inž. arh.
Dr. Dušan STUPAR, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Nina MAJORANC, univ. dipl. inž. arh.

Natečajna komisija je opazila, da je med nagrajenimi skupinami samo zmagovalna vključila v pripravo rešitve tudi krajinskega arhitekta.

Čestitamo nagrajencem in posebej kolegu Dušanu Stuparju ter se veselimo nove kakovostne ureditve.

Več na spletni strani ZAPS: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=145

Za tiskalnik

DKAS med podpisniki podpore Pariškemu sporazumu o podnebnih spremembah, IFLA Europe, Bukarešta 2.6.2017

Med nedavno generalno skupščino evropskega dela Mednarodne zveze krajinskih arhitektov "IFLA Europe" v Bukarešti so vse sodelujoče delegacije podpisale pismo podpore Pariškemu podnebnemu sporazumu iz leta 2015 kot odziv na napovedani umik ZDA iz omenjenega sporazuma. IFLA EU se pridružuje pozivom ameriškemu predsedniku Trumpu in hkrati izraža podporo vsem, ki sledijo ciljem Pariškega sporazuma. V imenu DKAS je dokument podpisal pooblaščeni predstavnik DKAS pri IFLA Urban Švegl.

Pismo podpore IFLA Europe: DOKUMENT

Za tiskalnik

28. Sedlarjevo srečanje: Urbana regeneracija

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), Ljubljana, petek 2.6.2017

Letošnje strokovno srečanje bo posvečeno aktualni temi urbane regeneracije v luči vedno večje potrebe po ponovni uporabi, prenovi, revitalizaciji in vgradnji območij mest in naselij ter v luči v 2016 sprejetih dokumentov evropske in globalne ravni: Urbana Agenda za EU in Nova urbana agenda Habitat III.

Na srečanju bodo obravnavani potenciali za prenovo in ponovno rabo že pozidanih mestnih površin in degradiranih območij. V praksi je urbano prenovo pogosto težko izvesti zaradi številnih omejitev, še posebej neurejena lastniška stanja, ki se ob odsotnosti ustrezne nepremičninske zakonodaje ne rešujejo dovolj hitro, da bi lahko prenova učinkovito nadomestila posege na kmetijska zemljišča. In čeprav nas prostorska in kmetijska zakonodaja že desetletja usmerjata v izrabo pozidanih površin, preden bi posegli na neokrnjena kmetijska in gozdna zemljišča, praksa kaže drugačno stanje.
Enega največjih posegov na kmetijska zemljišča na primer predlaga tako imenovani interventni zakon (sprejet v decembru 2016), ki povsem mimo veljavne prostorske zakonodaje omogoča investicijo za tujega vlagatelja na razvojnem območju v Občini Hoče – Slivnica.

Podrobneje v PROGRAMU.

Za tiskalnik

Iskanje
Prijava na e-novice

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Slovenian Association of Landscape Architects

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Slovenija
e-mail: info@dkas.si